تبعیض ممنوع

شهرستان سقز که دومین شهر بزرگ استان کوردستان است بارها از سوی مدیران ارشد استانی مورد بی توجهی و کم لطفی قرار گرفته‌است که در…