آخرین اخبار

تبعیض ممنوع

شهرستان سقز که دومین شهر بزرگ استان کوردستان است بارها از سوی مدیران ارشد استانی مورد بی توجهی و کم لطفی قرار…

اجتماعی

گزارش

اینستاگرام ئاگاپرس